18-06-08

"Godsdiensttest"

Hier volgt de vertaling van vorige blog (dank je wel Enid !) : 
 
 
Kun je je de non voorstellen die aan haar lessenaar deze tests zit te verbeteren, terwijl ze haar best doet om haar gezicht in de plooi te houden en niet in lachen uit te barsten?

LET VOORAL OP DE WOORDKEUZE EN SPELLING. WIE OOK MAAR EEN KLEIN BEETJE VERTROUWD IS MET DE HEILIGE SCHRIFT, ZAL DIT HILARISCH VINDEN!
DEZE ANTWOORDEN KOMEN VAN EEN TEST GODSDIENST OP EEN KATHOLIEKE SCHOOL. DE KINDEREN MOESTEN VRAGEN OPLOSSEN OVER HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT. VOLGENDE ANTWOORDEN OVER DE BIJBEL WERDEN GESCHREVEN DOOR KINDEREN.

ZE WERDEN NIET VERBETERD OF VERANDERD. DE SPELLINGSFOUTEN ZIJN OOK BLIJVEN STAAN.

1. In het eerste boek van de Bijbel, Guinessis. God werd het beu om de wereld te scheppen, dus hij haalde de sabbat eruit.

2. Adam en Eva werden geschapen uit een appelboom. Noa's vrouw was Jeanne d'Arc. Noa bouwde een ark en de dieren kwamen erop in peren.

3. Lot's vrouw was overdag een zoutpilaar maar 's nachts een vuurbal.

4. De Joden waren een trots volk en doorheen de geschiedenis hadden ze problemen met onvriendelijke genitaliën.

5. Sampson was een sterke man die zich van het rechte pad liet brengen door een jezebel als Delilah.

6. Samson versloeg de Filistijnen met de bijl van de apostelen.

7. Mozes leidde de Joden naar de Rode Zee, waar ze ongedesemd brood maakten, wat brood is zonder enige ingrediënten.

8. De Egyptenaren verdronken allemaal in de woestijn. Daarna beklom Mozes de berg Cyanide om de tien geboden te halen.

9. Het eerste gebod was toen Eva Adam opdroeg de appel op te eten.

10. Het zevende gebod is Gij zult geen overspel toegeven.

11. Mozes stierf nog voor hij in Canada aankwam. Daarna leidde Joshua de Hebreeërs in de slag om Geritol.

12. Het grootste mirikel in de Bijbel was toen Joshua zijn zoon opdroeg om stil te staan en hij gehoorzaamde hem.

13. David was een Hebreeuwse koning die erg bedreven was als leugenaar. Hij vocht tegen de Finkelsteinen, een mensenras dat leefde in bijbelse tijden.

14. Solomon, een van David's zonen, had 300 vrouwen en 700 concabines.

15.  Toen Maria hoorde dat ze de moeder van Jezus was, zong ze de Magna charta.

16. Toen de drie Wijsneuzen uit de Oostkantons aankwamen, troffen ze Jezus aan in de manager.

17. Jezus werd geboren omdat Maria een onbevlekte gevangenis had.

18. Johannes de smid kieperde water uit over zijn hoofd.

19. Jezus vaardigde de gouden regel uit die zegt dat je anderen niets mag aandoen tot ze je zelf eerst iets aandoen. Hij legde ook uit dat een man niet kan leven van zweet alleen...

20. Het was een mirikel dat Jezus opstond uit de doden en erin slaagde om de steen van voor de ingang weg te rollen.

21. De mensen die God volgden, worden de 12 decibels genoemd.

22. De epistelen waren de vrouwen van de apostelen.

23. Een van de opossums was Mattheüs, die ook taxichauffeur was.

24. Paulus verkeerde tot het christendom, hij predikte het heilige verband, wat een ander woord is voor huwelijk.

25. Christenen hebben maar één vrouw. Dit heet monotonie.

04:44 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, bijbel, school, catechese, humor, lachen |  Facebook |

07-06-08

Gewijde geschiedenis uit de (Engelse) kindermond

Catholic school test


Can you imagine yourself to be the nun sitting at her desk grading these papers, all the while trying to keep a straight face and maintain her composure ?

PAY SPECIAL ATTENTION TO THE WORDING AND SPELLING. IF YOU ARE EVEN REMOTELY FAMILIAR WITH HOLY SCRIPTURE, YOU'LL FIND THIS HILARIOUS ! IT COMES FROM A ROMAN CATHOLIC ELEMENTARY SCHOOL TEST. KIDS WERE ASKED QUESTIONS ABOUT THE OLD AND NEW TESTAMENTS. THE FOLLOWING STATEMENTS ABOUT THE BIBLE WERE WRITTEN BY CHILDREN.

THEY HAVE NOT BEEN RETOUCHED OR CORRECTED. INCORRECT SPELLING HAS BEEN LEFT IN.1. IN THE FIRST BOOK OF THE BIBLE, GUINESSIS. GOD GOT TIRED OF CREATING THE WORLD SO HE TOOK THE SABBATH OFF.

2. ADAM AND EVE WERE CREATED FROM AN APPLE TREE. NOAH'S WIFE WAS JOAN OF ARK.
NOAH BUILT AND ARK AND THE ANIMALS CAME ON IN PEARS.

3. LOTS WIFE WAS A PILLAR OF SALT DURING THE DAY, BUT A BALL OF FIRE DURING THE NIGHT.

4. THE JEWS WERE A PROUD PEOPLE AND THROUGHOUT HISTORY THEY HAD TROUBLE WITH UNSYMPATHETIC GENITALS.

5. SAMPSON WAS A STRONGMAN WHO LET HIMSELF BE LED ASTRAY BY A JEZEBEL LIKE DELILAH.

6. SAMSON SLAYED THE PHILISTINES WITH THE AXE OF THE APOSTLES.

7. MOSES LED THE JEWS TO THE RED SEA WHERE THEY MADE UNLEAVENED BREAD WHICH IS BREAD WITHOUT ANY INGREDIENTS.

8, THE EGYPTIANS WERE ALL DROWNED IN THE DESSERT. AFTER WARDS, MOSES WENT UP TO MOUNT CYANIDE TO GET THE TEN COMMANDMENTS.

9. THE FIRST COMMANDMENTS WAS WHEN EVE TOLD ADAM TO EAT THE APPLE.

10. THE SEVENTH COMMANDMENT IS THOU SHALT NOT ADMIT ADULTERY.

11. MOSES DIED BEFORE HE EVER REACHED CANADA.. THEN JOSHUA LED THE HEBREWS IN THE BATTLE OF GERITOL.

12. THE GREATEST MIRICLE IN THE BIBLE IS WHEN JOSHUA TOLD HIS SON TO STAND STILL AND HE OBEYED HIM.

13. DAVID WAS A HEBREW KING WHO WAS SKILLED AT PLAYING THE LIAR. HE FOUGHT THE FINKELSTEINS, A RACE OF PEOPLE WHO LIVED IN BIBLICAL TIMES.

14. SOLOMON, ONE OF DAVIDS SONS, HAD 300 WIVES AND 700 PORCUPINES.

15. WHEN MARY HEARD SHE WAS THE MOTHER OF JESUS, SHE SANG THE MAGNA CARTA.

16. WHEN THE THREE WISE GUYS FROM THE EAST SIDE ARRIVED THEY FOUND JESUS IN THE MANAGER.

17. JESUS WAS BORN BECAUSE MARY HAD AN IMMACULATE CONTRAPTION.

18. ST. JOHN THE BLACKSMITH DUMPED WATER ON HIS HEAD.

19. JESUS ENUNCIATED THE GOLDEN RULE, WHICH SAYS TO DO UNTO OTHERS BEFORE THEY DO ONE TO YOU. HE ALSO EXPLAINED A MAN DOTH NOT LIVE BY SWEAT ALONE..

20. IT WAS A MIRICLE WHEN JESUS ROSE FROM THE DEAD AND MANAGED TO GET THE TOMBSTONE OFF THE ENTRANCE.

21. THE PEOPLE WHO FOLLOWED THE LORD WERE CALLED THE 12 DECIBELS.

22. THE EPISTELS WERE THE WIVES OF THE APOSTLES.

23. ONE OF THE OPPOSSUMS WAS ST. MATTHEW WHO WAS ALSO A TAXIMAN.

24. ST. PAUL CAVORTED TO CHRISTIANITY, HE PREACHED HOLY ACRIMONY WHICH IS ANOTHER NAME FOR MARRAIGE.

25. CHRISTIANS HAVE ONLY ONE SPOUSE. THIS IS CALLED MONOTONY

03:34 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, bijbel, school, catechese, humor, lachen |  Facebook |

04-06-08

Gewijde geschiedenis ?

- Wie was de moeder van Mozes ? vraagt de onderwijzer.

Hans steekt zijn vinger op.

- De dochter van Pharao.

- Maar Hans, dat was toch niet zijn moeder ? Zij had Mozes alleen gevonden.

- Ja, dat zegt ze ! 

18:54 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geschiedenis, school, bijbel, humor, lachen, kinderen |  Facebook |

13-04-08

Halleluja op zijn charismatisch

Een charismatische gebedsgroep is in een huis volop aan het zingen en aan het jubelen. De Halleluja's volgen elkaar omophoudelijk op.

 

Een man uit de buurt begint het op zijn zenuwen te krijgen en vraagt zich af wat al die drukte wel mag betekenen. Het wordt hem echt te veel, en hij gaat naar het huis toe en vraagt merkelijk geïrriteerd :

 

- Wat is hier eigenlijk aan de gang ? Waarom al die drukte ?

- Wel meneer, we hebben het verhaal gelezen van de Israëlieten die op de vlucht waren voor de Egyptenaren en door de Rode Zee getrokken zijn, terwijl alle Egyptenaren verdronken zijn. God heeft de Israëlieten gered van de Egyptenaren door ze door de Rode Zee te laten trekken en het water aan beide zijden tegen te houden.

- Welnee, zegt de man superieur, dat is allemaal larie ! Het water was niet meer dan tien centimeter diep. Iedere schrijver overdrijft bij het optekenen van dergelijke gebeurtenissen !

 

De leden van de gebedsgroep kijken elkaar ietwat beteuterd aan, en de man gaat opgelucht weer naar huis in het vooruitzicht van een (eindelijk) rustige televisieavond.

 

Even laten hoort hij de groep nog harder zingen dan voorheen :

 

- Hallelujah ! Geweldig ! Wat is God fantastisch ! Zijn naam zij geprezen !

 

Het duurt niet lang of de man komt weer aangelopen, vastbesloten om aan al die onzinnige larie definitief een einde te stellen.

 

- Wat is er nu weer aan de hand ?

- Wel, God is nog machtiger dan we wel dachten, omdat hij het hele Egyptische leger in tien centimeter water kon laten verdrinken !

16:30 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gebed, atheisme, humor, lachen, bijbel |  Facebook |

07-04-08

De 10 plagen van Egypte

Mozes leidde zijn volk weg uit Egypte en bevrijdde het van de boze farao, nadat God over de Egytenaren tien plagen had gestuurd, waaronder kikvorsen, muizen, luizen en geen televisie.
 
L'image “http://www.quia.com/files/quia/users/oshri_z@hotmail.com/Pesach/10_plagues” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/52/No_Television.svg/493px-No_Television.svg.png

05:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kinderen, bijbel, televisie, humor, lachen |  Facebook |

06-04-08

De echte naam van Mozes

Mozes is een voornaam personnage in de bijbel. Maar zijn echte naam is Charlton Heston !
 
http://images.art.com/images/-/Charlton-Heston---The-Ten-Commandments--C10102102.jpeg

07:15 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bijbel, kinderen, humor, lachen, film |  Facebook |

05-04-08

Naaktheid zonder schaamte

Uit de kindermond :

 
Albrecht Dürer : Adam et Eve © Museo Nacional del Prado, Madrid.
 
 
 
Adam en Eva waren naakt, maar dat kon hun geen barst schelen ...
 
De spiegels waren toen nog niet uitgevonden.

03:16 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bijbel, kinderen, naakt, humor, lachen |  Facebook |

23-01-08

Helemaal naakt

Meneer Pastoor aan de kinderen van de catechismus :
 
- In het Aardse Paradijs waren Adam en Eva helemaal naakt. Juist zoals uw moeder als ze uw zusje wast.

18:00 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: kinderen, catechismus, pastoor, bijbel |  Facebook |

08-01-08

Een half miljoen verbrand !

Een verzamelaar van zeldzame boeken ontmoet toevallig een oude kennis die hem vertelt dat hij zopas een oude bijbel verbrand heeft die hij op zijn zolder in een stofferige doos had gevonden.
 
De verzamelaar, die lont ruikt, overstelpt hem met vragen.
 
- Ja, ik herinner me vaag dat het boek werd gedrukt door een zekere Guten of zoiets. 
 
- Toch niet Gutenberg, zeker ? vraagt de verzamelaar versteld.

- Ja, dat is de naam : Gutenberg !
 
- Idioot ! Je hebt één van de eerst gedrukte boeken verbrand ! Dat boek was minstens een half miljoen waard !
 
- Dat zal niet waar zijn ... Op bijna alle bladzijden stond het vol krabbels van iemand die Luyten heette, wacht ... nee ... Luther, of zoiets ...
 

17:39 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bijbel, geld, humor, lachen |  Facebook |

21-11-07

Het goede en het slechte nieuws van Mozes

Mozes kwam van de Sinaï naar beneden en verzamelde heel het volk :
 
- Luister, zei hij, ik heb goed en ik heb slecht nieuws !
 
- Eerst het goede, riep het volk als uit één mond.
 
- Het goede nieuws is dat ik erin geslaagd ben het aantal geboden van vijftien te herleiden tot tien ... Het slechte nieuws is dat ik niets heb kunnen bereiken voor echtbreuk.

07:45 Gepost door de kromgelachen pastoor in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, bijbel |  Facebook |

13-11-07

Kent ge die van de stotteraar die miljonnair is geworden ?

Een verstokte en werkloze stotteraar had het in zijn hoofd gehaald om van deur tot deur bijbels te gaan verkopen. Hij had namelijk horen zeggen dat de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld was. Hij ging dus aankloppen bij de groothandelaar en zei :

- Ikikikikik wwwwwil vvv vvvvijftig bbb bbijb els, alst tttubbbb bbb bbblief !

- En wat gaat u met die vijftig bijbels aanvangen, meneer ?

- Vv vvv vvvvvvan dd ddd dddddeur tt tot dd dd ddddeur verkkkk kkkkkkopen, mmeneer.

- Allé, veel geluk, hé meneer !

 ...

De volgende dag....

 

- Ddddag mmmm meneer !

- Wat is er ? Komt u de bijbels al terug brengen ?

- Nnnneenee, ikikikikik wwwwil er nog honddderd bb bbb bbbij, aaaalstublief.

- Zijn die vijftig van gisteren allemaal al verkocht ?

- Nnnnannnatuurlijk, mmemmmmeneer !

- Maar hoe legt u dat aan boord om op één dag zoveel bijbels te verkopen, meneer ?

- Hheel eenvvv vvvoudig, mmmeneer : ikikikik bel aan. Ennnn ... en aaals er iiemand kkkkomt openddddd ddoen, vvvraag ikikikikik :

Zzzzzzzal ikikikikik een sssssstuk ... een stukje vvvvvoor.... lllle...lezen, of kkk...koopt u hem liever ? 

 

N.B.: deze grap werd me verteld door een rasechte ... stotteraar. 

02:40 Gepost door de kromgelachen pastoor | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, bijbel |  Facebook |